با اهدای هزینه هر یک پرس غذا از طرف شما، 3 پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع می گردد.